Sitnyansky G.Yu.

2002 4
PROBLEMS AND JUDGMENTS

Pantin V.I., Lapkin V.V., Ilyin M.V., Chernyakhovsky S.F., Sitnyansky G.Yu., Moshchelkov Ye.N., Mezhuyev B.V.
Cycles and Waves of Political Development (A Round Table by Correspondence)