Tolstykh V.I.

1992 3
PROBLEMS AND JUDGEMENTS

A Round Table, Pomerantz G.S., Tolstykh V.I., Buzgalin A.V., Anninsky L.A., Saraskina L.I., Kabakov A.A., Ozhogin V.I., Solovyov E.Yu., Mezhuyev V.M., Alekseyeva T.A., Boroday Yu.M., Kantor K.M., Stepin V.S.
Intellectuals and Authority

1992 6
NATIONAL STATE: THEORY, HISTORY, POLITICAL PRACTICE

A Round Table, Tolstykh V.I., Mezhuyev V.M., Guseynov A.A., Boroday Yu.M., Kazin A.L.
National state: theory, history, political practice (Foreword Istkh V.I. Moments of discussion: Mezhuyev V.M., Gusev A.A., rd Yu .., azin A.L. )

1993 2
PROBLEMS AND JUDGEMENTS

A Round Table, Kantor K.M., Mezhuyev V.M., Pantin I.K., Stepin V.S., Shreyder Yu.A., Salmin A.M., Pchelintzev O.S., Tolstykh V.I.
Russia in the 21st Century World

1993 6
LIFE IN SCIENCE

Nazaretyan A.P., Ionov I.N., Kurginyan S.E., Kantor K.M., Tolstykh V.I., Pchelintzev O.S., Information.
Russia in the 21st Century World. Seminar.

1995 4
PROBLEMS AND JUDGMENTS

A Round Table, Krasin Yu.A., Galkin A.A., Shestopal A.V., Tolstykh V.I., Fyodorova M.M., Pantin I.K., Veber A.B., Gabitova R.M., Peregudov S.P., Portyakov V.Ya., Stepanova N.M., Barabanov O.N.
Conservatism as a Trend in Social Thought and a Factor of Social Development