Pomerantz G.S.

1992 3
PROBLEMS AND JUDGEMENTS

A Round Table, Pomerantz G.S., Tolstykh V.I., Buzgalin A.V., Anninsky L.A., Saraskina L.I., Kabakov A.A., Ozhogin V.I., Solovyov E.Yu., Mezhuyev V.M., Alekseyeva T.A., Boroday Yu.M., Kantor K.M., Stepin V.S.
Intellectuals and Authority