Miteyeva L.D.

1999 3
PROBLEMS AND JUDGMENTS

A Round Table, Schmitter Ph., Melville A.Yu., Pantin V.I., Lebedeva M.M., Lapkin V.V., Solovyov A.I., Pronin S.V., Yakhimovich Z.P., Yazhborovskaya I.S., Davydov A.P., Miteyeva L.D., Stroganova E.D.
Democratic Transits: Variants of the Ways and Uncertainty of the Results