Mineyeva Yu.A.

1998 5
UNIVERSITY COMMUNITY

Mineyeva Yu.A.
Socrates as the Last Philosopher-Citizen.