Abramov V.F.

1995 3
HISTORY RECENT AND REMOTE

Abramov V.F.
Democratic Practices of the Russian Zemstvo

1998 4
UNIVERSITY COMMUNITY

A Round Table, Abramov V.F., Podovzhnyaya G.G., Shugrina Ye.S., Shcherbakova N.V., Fomina G.G., Reznichenko L.B.
Formation of Local Self-Government in Russia (A Round Table by Correspondence. V.F. Abramov, G.G. Podovzhnyaya, Ye.S. Shugrina, N.V. Shcherbakova, G.G. Fomina, L .B. Reznichenko.)