A Round Table

1991 ¹ 1
THE WORLD OF LABOUR

A Round Table, Klopov E.V., Gordon L.A., Mikhaylov S.V., Pronin S.V., Slavny B.I.
The Working Class on the Threshold of the 21st Century

1991 ¹ 2
FROM A POLITICAL SCIENTIST'S VIEWPOINT

A Round Table, Kremenyuk V.A., Fedoseyev A.A., Zagladin N.V., Nersesyantz V.S., Obolonsky A.V., Alekseyeva T.A., Kravchenko I.I.
Needs of Practice and Possibilities of Political Science

1991 ¹ 2
PROBLEMS AND JUDGEMENTS

A Round Table, Bunin I.M., Danilevich I.V., Karamanov M.O., Salmin A.M., Fadeyev D.A., Shveytzer V.Ya., Yazhborovskaya I.S.
National Question: Experience of Social Democracy

1991 ¹ 4
PROBLEMS AND JUDGEMENTS

A Round Table, Pantin I.K., Klyamkin I.M., Boldyrev Yu.Yu., Galushko I.V., Salmin A.M.
To Be a Democrat: What Does It+I70 Mean Today?

1991 ¹ 6
HISTORY RECENT AND REMOTE

A Round Table, Glebov L.A., Pantin I.K., Kapustin B.G., Maksimenko V.I., Latzis O.R., Pantin V.I., Gefter M.Ya.
Studying the Past for the Sake of the Future

1992 ¹ 3
PROBLEMS AND JUDGEMENTS

A Round Table, Pomerantz G.S., Tolstykh V.I., Buzgalin A.V., Anninsky L.A., Saraskina L.I., Kabakov A.A., Ozhogin V.I., Solovyov E.Yu., Mezhuyev V.M., Alekseyeva T.A., Boroday Yu.M., Kantor K.M., Stepin V.S.
Intellectuals and Authority

1992 ¹ 3
THE ARMY AND POLITICS

A Round Table, Yegorov V.K., Bel’kov O.A., Deryugin Yu.I., Barabin V.V., Vikulov S.F., Rodachin V.M., Serebryannikov V.V.
Armed forces: Are They Political Forces?

1992 ¹ 6
NATIONAL STATE: THEORY, HISTORY, POLITICAL PRACTICE

A Round Table, Tolstykh V.I., Mezhuyev V.M., Guseynov A.A., Boroday Yu.M., Kazin A.L.
National state: theory, history, political practice (Foreword ÒîIstókh V.I. Moments of discussion: Mezhuyev V.M., Guseóïîv A.A., Âîrîdàó Yu .Ì., Êazin A.L. )

1993 ¹ 2
PROBLEMS AND JUDGEMENTS

A Round Table, Kantor K.M., Mezhuyev V.M., Pantin I.K., Stepin V.S., Shreyder Yu.A., Salmin A.M., Pchelintzev O.S., Tolstykh V.I.
Russia in the 21st Century World

1993 ¹ 2
CONFERENCES AND DISCUSSIONS

A Round Table
Culture and Reforms

1994 ¹ 1
PROBLEMS AND JUDGEMENTS

A Round Table, Ajami F., Makhbubani K., Bartly R.L., Bin’yan’ L., Kirkpatrik J., Wilse A.L., Pile J., Huntington S.
Discussion around the Civilizational Model, and S.Huntington's Answers His Opponents

1994 ¹ 2
FROM A POLITICAL SCIENTIST'S VIEWPOINT

A Round Table, Krasin Yu.A., Kholodkovsky K.G., Kinsbursky A.V., Galkin A.A., Efirov S.A., Shalenko V.N., Gutnik V.P., Kapustin B.G., Drobizheva L.M., Gryaznova O.I., Topalov M.I., Stepanov Ye.I., Ban’kovskaya S.P., Sulimova T.S.
Social Conflicts in Russian Changing Society (Determination, Course, Solution)

1994 ¹ 4
ARMY AND SOCIETY

A Round Table, Dudnik V.M., Blagovolin S.V., Zolotaryov P.S., Gareyev M.A., Shaposhnikov Ye.I., Bel’kov O.A., Arbatov A.G., Khalosha B.M., Kalyadin A.N., Berezovsky N.Yu., Amel’ko N.N., Kuklina I.N., Tatarnikov V.M., Ivanov P.L.
National Interests of Russia and Her Military Policy (A Session of the "Army and Society" Round Table): V.M. Dudnik, S.E. Blagovolin, P.S. Zolotaryov, M.A. Gareyev, Ye.I. Shaposhnikov, O.A. Belkov, A.G. Arbatov, B.M. Khalosha, A.N. Kalyadin, N.Yu. Berezov

1995 ¹ 1
DILEMMAS AND INSTANCES OF GEOPOLITICS

A Round Table, Ilyin M.V., Tzymbursky V.L., Alekseyeva T.A., Kara-Murza A.A., Ilyin V.V., Pantin V.I., Zadokhin A.G., Andreyev A.L., Perevalov V.P., Abolin O.Yu., Polyakov L.V., Vasil’tzov S.I., Sorokin K.E.
National Interest (A Round Table): M.V.Ilyin, V.L.Tzymbursky, T.A.Alexeyeva, A.A.Kara-Murza, V.V.Ilyin, V.I.Pantin, A.G.Zadokhin, A.L.Andreyev, V.P.Perevalov, O.Yu.Abolin, L.V.Polyakov, S.I.Vasilzov, K.E.Sorokin

1995 ¹ 2
THE SINISTER TOKEN OF THE 20th CENTURY - FASCISM

A Round Table, Diligensky G.G., Kholodkovsky K.G., Vaynshteyn G.I., Zudin A.Yu.
Right Radical Threat over Russia: G.G.Diligensky. The Old and the New Image of Fascism • K.G.Kholodkovsky. Social and Socio-Psychological Preconditions of Fascism • G.I.Vaynshteyn. Growth of Authoritarian Sentiments and the Fascist Danger in Nowaday Russi

1995 ¹ 4
PROBLEMS AND JUDGMENTS

A Round Table, Krasin Yu.A., Galkin A.A., Shestopal A.V., Tolstykh V.I., Fyodorova M.M., Pantin I.K., Veber A.B., Gabitova R.M., Peregudov S.P., Portyakov V.Ya., Stepanova N.M., Barabanov O.N.
Conservatism as a Trend in Social Thought and a Factor of Social Development

1996 ¹ 4
PROBLEMS AND JUDGMENTS: FEDERALISM

A Round Table, Stroyev Ye.S., Chernenko A.G., Valentey S.D., Sychov A.P., Solzhenitzyn A.I., Chaplin V., Ivanchenko L.A., Shumeyko V.F., Ilyin V.V., Skakunov E.I., Smolyansky V.G., Zotova N.A., Busygin A.Ye.
The Process of Coordination of Interests as a Political Problem (Review of Round Table Discussions at the Council of the Federation)

1996 ¹ 4
RUSSIA TODAY

A Round Table, Urnov M.Yu., Mekhanik A., Aron M., Smirnyagin L.V., Oreshkin D., Savel’yev A., Khenkin S.M., Ryzhenkov S., Sheynis V.L., Avtonomov A., Makarkin A., Shveytzer V.Ya., Fedosov P.A., Pykhtin S., Zotova Z.M.
Experts - on Factors of Democratic Consolidation of Russia

1996 ¹ 5
RUSSIA TODAY

A Round Table, Pantin I.K., Ilyin M.V., Mezhuyev B.V., Shevtzova L.F., Melville A.Yu., Biryukov N.I., Bogaturov A.D., Volodin A.G., Kortunov A.V., Nikitchenko A.N., Sergeyev V.M., Khenkin S.M.
Is a Pact of Socio-Political Forces of Russia Viable?

1997 ¹ 6
UNIVERSITY COMMUNITY

A Round Table, Boyko Ye.A., Lapkin V.V., Lifanov A.V., Moletotov I.A., Shcherbinin A.I., Kolotkin M.N., Olekh L.G., Dubrov A.P., Osipov A.G., Shcherbinina N.G.
Problems of Teaching Political Sciences. A Round Table, Held in Novosibirsk, of the Siberian Branch, Russian Academy of Political Sciences, and the "Polls Journal Editorial Office" Nonprofit Partnership

1998 ¹ 2
UNIVERSITY COMMUNITY

A Round Table, Afanasyev M.N., Chernyshov A.G., Sungurov A.Yu., Abramov V.N., Markedonov S.M., Kirillov A.D.
Political Process in Russia's Regions (A "Round Table" by Correspondence) M.N.Afanasyev, A.G.Chernyshov, A.Yu.Sungurov, V.N.Abramov, S.M.Markedonov, A.D.Kirillov.

1998 ¹ 4
UNIVERSITY COMMUNITY

A Round Table, Abramov V.F., Podovzhnyaya G.G., Shugrina Ye.S., Shcherbakova N.V., Fomina G.G., Reznichenko L.B.
Formation of Local Self-Government in Russia (A Round Table by Correspondence. V.F. Abramov, G.G. Podovzhnyaya, Ye.S. Shugrina, N.V. Shcherbakova, G.G. Fomina, L .B. Reznichenko.)

1999 ¹ 3
PROBLEMS AND JUDGMENTS

A Round Table, Schmitter Ph., Melville A.Yu., Pantin V.I., Lebedeva M.M., Lapkin V.V., Solovyov A.I., Pronin S.V., Yakhimovich Z.P., Yazhborovskaya I.S., Davydov A.P., Miteyeva L.D., Stroganova E.D.
Democratic Transits: Variants of the Ways and Uncertainty of the Results

1999 ¹ 4
SOCIUM AND POWER

A Round Table, Klyamkin I.M., Lapkin V.V., Ilyin M.V., Solovyov A.I., Meleshkina Ye.Yu., Mezhuyev B.V.
How Is the Power Configuration in Russia to Be Changed?

1999 ¹ 5
LIFE IN SCIENCE

A Round Table, Pivovarov Yu.S., Bol’shakov C.V., Vinyukov I.A., Smirnov V.V., Ilyin M.V., Chubays I.B.
Information and Intellectual Resources at the Service of Free and Democratic Elections

1999 ¹ 6
PANORAMA OF POLITICAL SCIENCE IN RUSSIA: THE 10TH ANNIVERSARY OF POLITICAL SCIENCE IN RUSSIA

A Round Table, Gutorov V.A., Batanina I.A., Tolpygina O.A., Stolpovsky B.G.
Discussing the Problems and Achievements of Russia’s Political Science: V.A.Gutorov. Political Science Chair - the First Ever in Russia. I.A.Batanina. Teaching Politics in Russia’s Universities: State of Art. O.A.Tolpygina. Russia’s Political Development

2000 ¹ 1
POLITICAL DISCOURSE: NATIONAL AND STATE INTEREST IN MODERN WORLD POLITICS

A Round Table, Nikolayev A.I., Mitrokhin S.S., Glaz’yev S.Yu., Yakovenko I.G., Plyays Ya.A., Gradirovsky S.N., Baranov S.D., Klimov I.A., Musikhin G.I., Zamyatin D.N., Klimenko Z.V., Lapkin V.V., Okara A.N., Mezhuyev B.V.
National vs State Interest: Theoretical Concepts and Political Reality. A Round Table and Fragments of the Discussion.

2000 ¹ 2
INTERPRETATIONS: EMPEIRIA AND THEORY OF ELECTORAL STUDIES

A Round Table, Lapkin V.V., Pantin V.I., Solovyov A.I., Ilyin M.V., Meleshkina Ye.Yu., Novinskaya M.I., Avdonin V.S., Yargomskaya N.B., Akhremenko A.S., Malakanova O.A., Kuz’min A.S., Baranov S.D., Kovalev V.A., Diligensky G.G., Petrov N.V.
Structure and Dynamics of Russia’s Multidimensional Electoral Space

2001 ¹ 1
RUSSIA TODAY

A Round Table, Britzky G. O., Vladykina I.K., Dubov I.G., Klimova S.G., Levinson A.G., Makarenko B.I., Presn’akova L.A., Shelekasova N.P., Shestopal Ye.B., Shmachkova T.V.
Estimations of Russian Political Leaders’ Personal Qualities: Problems of Measurement and Interpretation

2001 ¹ 1
CHAIR

A Round Table, Vorozheykina T.Ye., Degtyarev A.A., Kapustin B.G., Polyakov L.V.
On a Reform in Teaching Political Sciences within the Higher-Educational System of Russian Federation

2002 ¹ 3
FEDERALISM: A MULTIDIMENSIONAL MODEL OF RESEARCH

A Round Table, Galkin A.A., Fedosov P.A., Valentey S.D., Solovey V.D.
Evolution of Russian Federalism.

2003 ¹ 2
PROBLEMS AND JUDGMENTS

A Round Table, Belov G.A., Lebedeva T.P., Melville A.Yu., Nazarova Yu.S., Pokrovsky N.Ye., Ryseva I.A., Solovyov A.I.
Globalization. Modernization. Russia

2004 ¹ 1
RUSSIA TODAY

A Round Table
The Third Electoral Cycle in Russia

2005 ¹ 4
THEME OF THE ISSUE: WORLD POLITICS

A Round Table, Afontzev S.A., Segbers K., Ilyin M.V., Kulagin V.M., Lebedeva M.M., Rykhtik M.I., Solovyov A.I., Feldman D.M., Tzygankov A.P., Tzygankov P.A.
World Politics: Agenda for Tomorrow (Virtual Round Table)

2005 ¹ 6
PANORAMA OF POLITICAL SCIENCE IN RUSSIA

A Round Table, Gavrilova M.V., Galkin A.A., Gaman-Golutvina O.V., Gelman V.Ya., Dakhin A.V., Ilyin M.V., Kosolapov N.A., Nikitin A.I., Smorgunov L.V., Farukshin M.Kh.
“We in the World — the World in Us”: 50 Years of the Integration of Our Country’s Political Science into the World One (Virtual Round Table)

2007 ¹ 3
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

A Round Table, Blyakher L.Ye., Golik N.V., Gutorov V.A., Dakhin A.V., Lantzov S.A., Markov B.V., Mishkinene U.B., Smorgunov L.V., Tugashev E.A.
In the Search of Politics (Materials of a “Round Table” Discussion in Honour of the H. Arendt Centenary)

2008 ¹ 5
VERSIONS: DEMOCRACY AND POWER

A Round Table
Democracy: Universal Values and Diversity of the Historical Experience (Materials of the Round Table of the Philosophy Institute of RAS, “Polis” and “Political Class” Journals)

2009 ¹ 3
THEME OF THE ISSUE: CRISES AND DEVELOPMENT MEGATRENDS

A Round Table, Volodin A.G., Kol'ba A.I., Kudryashova I.V., Lapkin V.V., Lebedeva M.M., Makarenko S.A., Pantin V.I., Plyays Ya.A., Rozov N.S., Sergeyev V.M., Chikharyov I.A.
“Mr. Crisis, How Are You to Be Addressed Now?”

2009 ¹ 6
CHAIR

A Round Table, Dakhin A.V., Zamyatin D.N., Kuz’min A.S., Kulik A.N., Lobza E.V., Patrushev S.V., Samarkina I.V., Semenenko I.S., Fadeyeva L.A.
Political Science Journals in Virtual Space (Presentation of the Polis Journal’s New Internet-Portal). Part I

2010 ¹ 1
WE IN THE WORLD, THE WORLD WITHIN US

A Round Table, Galkin A.A., Kholodkovsky K.G., Pantin V.I., Zagladin N.V., Vaynshteyn G.I., Gaman-Golutvina O.V., Sadovaya E.S., Semenenko I.S., Lapkin V.V., Krasin Yu.A., Yasin E.G., Gont E.Sh., Sheynis V.L., Peregudov S.P., Fadeyeva L.A., Goricheva L.G.
Sociopolitical Consequences of Today’s Crisis and the Problems

2010 ¹ 1
WE IN THE WORLD, THE WORLD WITHIN US

A Round Table, Krasin Yu.A., Meleshkina Ye.Yu., Shestopal Ye.B., Kryshtanovskaya O.V., Ilyin M.V., Kolosov V.A., Plotnikov N.A.
Political Science Journals in Virtual Space (Presentation of the Polis Journal’s New Internet-Portal). Part II

2010 ¹ 2
SUBDISCIPLINE: PANORAMA OF RUSSIA’S POLITICAL SCIENCE. After the 5th All-Russia Congress of Political Scientists

A Round Table, Galkin A.A., Nikovskaya L.I., Krasin Yu.A., Pantin V.I., Veber A.B., Danilevich I.V., Podyachev K.V., Patrushev S.V., Fadeyeva L.A., Kuryukin A.N., Glukhova A.V., Lapkin V.V.
Theory and Politics of Innovative Development and the Innovations in Politics

2012 ¹ 4
LABORATORY: MASS CONSCIOUSNESS – FROM MANIPULATION TO COMPREHENSION

A Round Table, Shestopal Ye.B., Nesterova S.V., Smulkina N.V., Makarenko B.I., Kertman G.L., Mezhuyev B.V., Volodenkov S.V., Melville A.Yu., Lapkin V.V., Gaman-Golutvina O.V., Shtukina T.A., Dobrynina Ye.P., Shutov A.Yu.
Leaders’ Images in Mass Consciousness on the Eve of the Presidential Elections