Yanitzky M.S.

2013 6
THEME OF THE ISSUE: LOOKING ANEW AT THE HUMAN DIMENSION OF POLITICS

Rakitiansky N.M., Smulkina N.V., Palitay I.S., Zatonskikh A.V., Yevgenyeva T.V., Seleznyova A.V., Cherdantzeva A.M., Nikiforov A.R., Bogdan I.V., Ahmatnurova S.F., Samarkina I.V., Bukreyeva O.V., Shcherbinin A.I., Shcherbinina N.G., Yanitzky M.S., Titov V
Political Behavior: Unconscious Mechanisms and Their Rationalization