Sizemskaya I.N.

2013 ¹ 3
RUSSIA TODAY

Round Table of the ‘Polis’, Fedotova N.N., Sizemskaya I.N., Kanarsh G.Yu., Dmitriyev A.V., Korolev S.A., Kolpakov V.A., Petrenko N.S., Shabanov D.S., Oleynikov Ju.V., Kuznetsov D.A., Lamajaa Ch.K., Chugrov S.V., Fedotova V.G.
So Different Russias. Part II