Kubyshkina Ye.V.

2012 1
HISTORY RECENT AND REMOTE

Kubyshkina Ye.V.
100 US Political Discourse under the Presidency of G. Bush Jr.: Evolution of Metaphors