Dobrynina Ye.P.

2010 ¹ 4
SUBDISCIPLINE: POLITICAL PSYCHOLOGY

Seleznyova A.V., Rogozar-Kolpakova I.I., Filistovich Ye.S., Trofimova V.V., Dobrynina Ye.P., Streletz I.E.
Russian Political Elite: Analysis from the Perspective of the Human Capital Concept

2012 ¹ 4
LABORATORY: MASS CONSCIOUSNESS – FROM MANIPULATION TO COMPREHENSION

A Round Table, Shestopal Ye.B., Nesterova S.V., Smulkina N.V., Makarenko B.I., Kertman G.L., Mezhuyev B.V., Volodenkov S.V., Melville A.Yu., Lapkin V.V., Gaman-Golutvina O.V., Shtukina T.A., Dobrynina Ye.P., Shutov A.Yu.
Leaders’ Images in Mass Consciousness on the Eve of the Presidential Elections